Benvinguts - Bienvenidos - Welcome

Som un ampli equip multidisciplinari amb capacitat per realitzar feines en tots els àmbits de la jardineria i decoració exterior, des de la construcció de nous espais, reforma de jardins existents, fins al manteniment d’aquests, passant per l’assessorament, l’aplicació de millores tècniques i mediambientals i l’estudi de problemàtiques concretes que puguin existir a qualsevol jardí.

 

 Somos un amplio equipo multidisciplinar con capacidad para realizar trabajos en todos los ámbitos de la jardinería y decoración exterior, desde la construcción de nuevos espacios y reforma de jardines existentes, hasta el mantenimiento de estos, pasando por el asesoramiento, la aplicación de mejoras técnicas y medioambientales y el estudio de problemáticas concretas que puedan existir en cualquier jardín.

 

 We are a large multidisciplinary team with the ability to perform work in all areas of gardening and exterior decoration, from the construction of new spaces and refurbishment of existing gardens, till maintaining these, through counseling, the application of technical improvements and environmental and studying specific problems that may exist in any garden.

 

Nous jardins - Nuevos jardines - New gardens

Realitzem jardins a partir de múltiples paràmetres; ubicació, orientació, clima, terreny, etc... i, el més important, el desitj del client.

 

Realizamos jardines en base a multiples parametros; ubicación, orientación, clima, terreno, etc... y, al más importante, el deseo del cliente.

 

We make gardens based upon multiple parameters; location, orientation, climate, terrain, etc ... and, most importantly, the desire of the customer.

Podes i tales - Podas y talas - Pruning and felling

Realització de podes i tales mitjantçant tècniques d'escalada i amb el control, en tot moment, de la descarrega de al fusta tallada.

Retirada, a abocador autoritzat, de tots els residus generats, de forma ràpida i neta.

 

Realización de podas y talas mediante técnicas de escalada y con el control, en todo momento de la situación.

Retirada, a vertederos autorizados, de todos los residuos generados, de forma rápida y limpia.

 

We make pruning and felling by climbing techniques and control at all times of the situation.

Withdrawal to an authorized disposal sites, of all waste generated, quickly and clean.

Trampa per Mosquit Tigre - Trampa para mosquito tigre - Tiger mosquito trap

Distribució, assasorament i manteniment de trampes efectives contra el Mosquit Tigre.

 

Distribución, asesoramiento y mantenimiento de trampas efectivas contra el Mosquito Tigre.

 

Distribution, advice and maintaining against Tiger Mosquito traps.

 

Desde 181,61 €*

* I.V.A. no inclòs  /  * I.V.A. no incluido /  * V.A.T not included